کد خبر: 5783
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Annular Eclipse / /

زمانی که ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و ماه در نقطه اوج مداری (دورترین فاصله با زمین) یادر نزدیکی آن وزمین درکمترین فاصله از خورشید باشد، در صورتی که تمام شرایط گرفتگی مهیا باشد، هنگام گرفتگی، ماه به دلیل کوچک بودن ظاهری نمی تواند کل قرص خورشید رابپوشاند و در این هنگام نوار باریکی از قرص خورشید دور تا دور ماه د یده می‌شود. دراین وضعیت بر خلاف گرفتگی  کلی، تاج خورشید مشاهده نمی‌شود.