کد خبر: 5763
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Atommic time(AT)

زمان اتمی

/ / / Atommic time(AT) / /

مقیاس زمانی  که برای اندازه گیریهای  دقیق زمانی مانند زمان شهری استفاده می شود.این زمان بر اساس فرکانس اتمی تعریف شده ودقیق ترین ساعت کنونی به حساب می آید.واحد آن ثانیه استاندارد در واحدهای SI  است که برپایه یک خط طیفی ویژه از عنصر سزیم 133 تعریف شده است.این فرکانس برابر است با 992631770 هرتز.

زمان اتمی بین المللی(TAI) نیز بر اساس ثانیه استاندارد تعریف شده است.این زمان بر پایه توافق جهانی در ژانویه سال 1972 میلادی انتخاب شده ولی از سال 1955 هم از آن استفاده می شده است با این اختلاف که در آن تاریخ، زمان بر پایه ثانیه در زمان زیجی (که در ستاره شناسی هم استفاده می شده است)تعریف می شده است .تفاوت دو مقیاس زمانی بکمک رابطه زیر بیان می شود:

زمان زیجی برابر است با حاصل جمع زمان اتمی بین المللی با مقدار ثابت184.32 ثانیه

این دو تعریف از زمان کاملا" متفاوت می باشند اما این اختلاف در سال 1984 زمانی که زمان دینامیکی زمینی (که اکنون به اختصار زمان زمینی نامیده می شود)برای جایگزینی زمان زیجی وارد معرکه شد  از بین رفت.

زمان اتمی بین المللی نه تنها در ستاره شناسی بلکه در مصارف شهری نیز کاربرد دارد.سیگنالهای ارسالی رادیویی از زمان بین المللی چارچوبی(Coordinated Universal Time) که به اختصار UTC  نامیده می شود دارای اختلاف چند  ثانیه ای با زمان اتمی بین المللی  می باشد. تعداد  ثانیه ها ، گهگاهی با در نظر گرفتن ثانیه های کبیسه ای تغییر می کند.

 

واژه های مرتبط:

زمان چهارچوبی ، زمان دینامیکی ، زمان دینامیکی گرانیگاهی  ، زمان بین المللی