کد خبر: 5736
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره های متغییر قیفاووسی کوتوله / / / Al velarum Stars / /

گونه‌ای  ستاره‌های متغییر تپشی با دامنه تعییرات قدر به اندازه 2/1- 3/0 و دوره تناوب یک تا پنج ساعت .این متغییرها از ستارگان جمعیت قرص کهکشانی بوده و در خوشه‌های ستاره‌ای یافت نمی شوند. این ستارگان گهگاهی ستارگان قیفاووسی کوتوله هم نامیده می شوند.بسیار مشابه ستارگان دلتا سپری اما با دامنه تغییرات درخشندگی بیشترهستند.اولین وروشن ترین ستاره این گروه در فاصله 2.8 شمال –شمال شرق ستاره گاما  صورت فلکی بادبان قرار داشته ودامنه تغییرات قدر آن بین 6.4 تا 7.1 است.