کد خبر: 5720
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Absorbtion line

خط جذبی

/ / / Absorbtion line / /

یک خط تیره در میان طیف پیوسته که در نتیجه جذب نور یا هر گونه تابش الکترومغناطیسی در یک طول موج کاملا مشخص پدید می آید. هر خط جذبی نشان دهنده نوعی خاص از مواد واقع در مسیر عبور نور از منبع نور تا مشاهده گر می باشد .

زماني كه از نور دريافتي از يك ستاره حتي خورشيد طيف نگاري مي شود مقداري ازخطوط جذبي مشاهده شده ناشي از مواد تشكيل دهنده جو ستاره و مقداري هم مربوط به جو خود زمين مي باشد.از آنجاييكه وضعيت خطوط جذبي جو زمين مشخص هستند با بررسي طيف مي توان به عناصر موجود در ستاره يا خورشيد پي برد.