کد خبر: 5716
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Absorbtion

جذب

/ / / Absorbtion / /

 هنگامیکه باریکه نور یا هر تابش الکترومغناطیسی از یک محیط عبور می کند از شدت آن در جهت حرکت در محیط کم کم کاسته می شود. این کاهش مقداری ناشی از پراکندگی بازتابی ذرات محیط و مقداری هم ناشی از جذب تابش توسط ذرات تشکیل دهنده محیط است. انرژی ای که بدین روش در محیط جذب می شود می تواند به تابش مجدد در همان طول موج یا طول موجهای بلندتر منجر بشود. هنگامیکه باریکه نور با هر تابش الکترومغناطیسی از یک محیط عبور می کند از شدت آن در جهت حرکت در محیط کم کم کاسته می شود. این کاهش مقداری ناشی از پراکندگی بازتابی ذرات محیط و مقداری هم ناشی از جذب تابش توسط ذرات تشکیل دهنده محیط است. انرژی ای که به دین روش در محیط جذب می شود می تواند به تابش مجدد در همان طول موج یا طول موجهای بلندتر منجر بشود.