کد خبر: 5706
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Abad-Ar Rahman Al sufi ( 903- 986)

عبدالرحمن الصوفی

/ / / Abad-Ar Rahman Al sufi ( 903- 986) / azophi /

                                                          ستاره شناس ایرانی که در غرب با نام Azophi شناخته می شود. او به ترجمه و تکمیل آثار یونانی بویژه المجسط بطلمیوس و به اندازه گیری روشنایی و قدرستارگان فهرستی که او تهیه کرده بود پرداخت. او همچنین به ترجمه مباحث ستاره شناسی تمدن Hellenistic ( اقوامی که در غرب مدیترانه و خاورمیانه در حدود 300 سال قبل از میلاد به مدت 3تا 4 قرن می زیستند ) پرداخت.

صوفی زاویه بین دایرةالبروج و استوای سماوی و طول سال نجومی را محاسبه کرد. در مورد اسطرلاب هم به تحقیق پرداخته و توانست استفاده های جدیدی برای آن پیدا کند. کتاب او با نام ثوابت که  شامل مختصات 1018 ستاره بود در سال 964 میلادی تکمیل شد.