کد خبر: 5690
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / alpha capricornids / /

نام یک بارش شهابی کوچک که در فاصله اواخر تیر تا اواخر مرداد و از عرضهای جنوبی تر بهتر دیده می شود پارامتر zhr آن 6 شهاب است ولی در آن بارشهای نورانی با مسیرهای طولانی دیده می شود.مشاهدات نشان میدهند که بارش مدار پیچیده ای داردو شاید دو مدار جداگانه بعنوان منبع بارش وجود داشته باشد.یکی از مدارها با مدار دنباله دار   honda-mrkos-pajdusakova  / p  مطابقت دارد.