کد خبر: 5665
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Waning gibbous / /

در حدود روز 18 ام در چرخش ماه بدور زمین، یک سطح برآمده و محدب از ماه دیده می شود. در این حالت 75 درصد سطح ماه روشن است و میزان روشنایی سطح  و ضخامت ماه در حال کاهش می باشد. در این وضعیت تحدب ماه به سمت شرق می باشد و زمان طلوع ماه از نیمه شب به بعد بوده و هلال در سحرگاه و در روز هم دیده می شود.

نکته:همواره تحدب هلال به سوی خورشید بوده واگر خورشید در آسمان نباشد به سوی محل غروب یا طلوع خورشید می باشد.

 


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت :   http://geoinfo.blogsky.com/