کد خبر: 5654
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Anemic Spiral Galaxy / /

یک رده از کهکشانها که حد متوسط کهکشان‌های مارپیچی وکهکشانهای عدسی شکل هستند. این رده از کهکشان‌ها دارای بازوهای نسبتاً ضعیفی هستند و از آنجائیکه از لحاظ هیدروژن اتمی فقیر هستند شکل گیری ستارگان جدیددر  آنها بسیار کم است. این کهکشان‌ها بیشتر عضو خوشه‌های غنی کهکشانی هستند و به همین دلیل تصور بر این است که به دنبال برخورد با سایر کهکشان‌های خوشه و اثرات گرانشی دیگر کهکشانها از مواد بین ستاره‌ی و عمدتاً هیدروژن اتمی تهی شده‌اند.