کد خبر: 5618
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ثمن / somn / / octant / octans / Oct

نام یک صورت فلکی کوچک درنیمکره جنوبی آسمان  قطب جنوب سماوی در حال حاضر در محدوده این صورت فلکی قرار دارد گرچه هیچ ستاره روشنی به عنوان ستاره قطب جنوب وجود ندارد.با توجه به حرکت تقدیمی محور زمین بعد از مدتی قطب جنوب سماوی از محدوده این صورت فلکی خارج خواهد شد.

 

  

 

 

 

 

 

  اطلاعات تکمیلی

1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی