کد خبر: 5557
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Coelostat / /

ترکیبی از دو سیستم آیینه ای که برای تعقیب اجرام سماوی در پهنه آسمان بویژه خورشید وهدایت نور جمع آوری شده به یک نقطه ثابت استفاده می شود. این دستگاه شامل دو آینه تخت است که یکی از آنها بکمک موتور از سمت شرق به غرب  حول یک محور قطبی باسرعت نصف آهنگ حرکت زمین می چرخدودیگری ثابت می باشد.با این ترکیب نور رسیده به سیستم به یک نقطه ثابت  هدایت می شود بنابراین دستگاههای سنگین مانند طیف سنجهای بزرگ را که نمی توان به تلسکوپ متصل کرد در این نقطه قرار می دهند.تفاوت عمده این دستگاه با هلیواستات این است که در آن تصویر نمی چرخد.از این دستگاه در رصد خانه های خورشیدی استفاده می شود بطوریکه در بالای یک ستون توخالی زاویه دار نصب می شود ودر پایین این ستون وحتی در زیر زمین دستگاههایی مانند طیف سنج نصب می شوند.با چنین ترکیبی می توان به فواصل کانونی بلند دست یافت که نتیجه آن تهیه طیف های با پخش ودقت  زیاد است.