کد خبر: 5545
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Chondrite

کندریت

/ / / Chondrite / /

کندریتها شهابسنگهای از جنس سنگ بوده  که از زمان شکل گیری منظومه شمسی هیچ گونه آثاری از ذوب شدگی در آنها مشاهده نمی شود.مهمترین ویژگی آنها داشتن ذراتی کروی شکل در حد میلیمتری است که کندرل نام دارند واز جنس سیلیکات  بوده و سریع سرد شده اند.از لحاظ شیمیایی به سه دسته تقسیم می شوند.دسته اول با نام کندریتهای Carbonnaceous  وبا نشانه Cشناخته می شوند.دسته دوم کندریتهای معمولی یا Ordinary  نام دارند وبا نشانه O علامت گذاری می شوند.دسته سوم نیز کندریتهای Enstatite نام دارند وبا نشانه E شناخته می شوند.دو دسته کوچک دیگر نیز وجود دارد که با نامهای Rumurutiites و  Kakangari شناخته می شوند والبته از هرکدام از  این دو دسته تنها یک شهاب سنگ تاکنون شناسایی شده است.این گروهها دارای تفاوتهایی از لحاظ اندازه شکل  ونوع کندرول می باشند ودر مناطق مختلف منظومه شمسی شکل گرفته اند.از لحاظ ویژگیهای جرم مادر  که شهابها از آن بوجود آمده اند نیز روشی برای طبقه بندی شهابها وجود دارد.