کد خبر: 5544
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Chondrule

کندرول

/ / / Chondrule / /

ذرات در ابعاد میلیمتر یا کمتر که بصورت ذرات سیلیکاتی هستند که به سرعت سرد شده اند ودر کندریتها به چشم می خورند.کندرول ها در حالت عادی از اولیوین یا پیروکسن ویا ترکیب هردو ساخته شده اند وبا توجه به سرعت سرد شدن ومواد اولیه دارای اشکال متفاوتی هستند.کندرول غنی از پیروکسن به صورت کریستالهایی هستند که از مرکز ذرات کروی شکل کندرول به سمت بیرون آن شکل گرفته اندو کندرول های   غنی از اولیوین دارای ساختمانی بلوکی یا میله ای  شکل هستند.کلمه کندرول از یک کلمه یونانی به شکل chondros  آمده است که بمعنای شن می باشد.ابتدا تصور بر این بوده که این ذرات از یک باران خورشیدی بوجود آمده اند.بر اساس نظرات دیگر این ذرات بدنبال برخورد میان سیارکها یا انجماد مستقیم از ابرهای گازی شکل گرفته اند.در حال حاضر می دانیم که این ذرات کروی به احتمال بسیار قوی از ذوب وتجمع ذرات کوچکتر در سحابی تشکیل دهنده منظومه شمسی بوجود آمده اند وگرمای لازم برای چنین فرایندی نیز ازامواج شوک در میان سحابی اولیه ویا از انرژی خورشید تامین شده است.