کد خبر: 5543
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Clementine / /

نام پروژه مشترک ناسا وسازمان دفاع استراتژیک آمریکا با هدف آزمایش حسگرها واجزاء سفینه ها ی فضایی در شرایط ویژه فضا یی در مطالعه ماه وسیارک Geographos(1620) .این مشاهدات شامل تصویر برداری  در طول موجهای مختلف مانند ماوراءبنفش ومادون قرمز, اندازه گیری های در ارتباط با ذرات باردار وارتفاع سنجی  با لیزر می شد.این ماهواره در سال 1994 به فضا پرتاب شد بعد از دو بار چرخش دور زمین بعد از 4 هفته به مداری حول  ماه رسید.مدار آن طوری طراحی شده بود که در حداقل فاصله به 400 کیلومتری از سطح ماه می رسید .این ماهواره طی حدود 3 ماه اطراف ماه چرخید وبه تهیه تصاویری دقیق از عوارض سطحی ماه و به تهیه نقشه های ارتفاع سنجی بین مدارهای 60 درجه شمالی وجنوبی ماه پرداخت.این ماهواره نشانهایی از وجود یخ آب در بعضی از حفره های عمیق سطح ماه در نزدیکی قطب های ماه رانیز به زمین ارسال نمود.بعد از ترک مدار ماه بدلیل بروز یک اشکال در یکی از کامپیوتر های آن یکی از موتورهای آن خارج از کنترل روشن شده وبه مداری کنترل نشده پرتاب شده وبطور کلی از دسترس خارج شدونتوانست ماموریت بعدی یعنی عبور از نزدیکی سیارک Geographos(1620)را انجام دهد.بعد از یک چرخش دیگر حول ماه به مداری حول خورشید منتقل شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/clementine.html