کد خبر: 5539
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Chromatic aberration

ابیراهی رنگی

کجنمایی رنگی / / / Chromatic aberration / /

ایراد رنگی در تصویر ناشی از وجود عدسی.هنگامی که نور از میان یک عدسی عبور می کند شکسته می شود.از آنجاییکه درجه شکسته شدن پرتوهای نور به رنگ و در واقع طول موج آن بستگی دارد این پرتوها هنگام عبور از عدسی مسیرهای متفاوتی را طی می کنند.نتیجه این است که رنگهای مختلف تشکیل دهنده هر تصویر در نقاط متفاوتی از محور اپتیکی عدسی  متمرکز می شوند.در یک تلسکوپ که این ایراد در آن برطرف نشده باشد مناطقی رنگی اطراف هر تصویر ایجاد می شود وهمانطور که از شکل پیداست در نقاط مختلف از عدسی نیز ترتیب رنگها تغییر می کند.در تلسکوپی که دارای این خطا باشدبا جابجا کردن مکان عدسی چشمی رنگهای کناری تصویر تغییر می کنند.این خطا در صورت استفاده از عدسی های آکرومات یا آپوکرومات کاهش می یابد.


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatic_aberration