کد خبر: 5533
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Chiron / /

یکی از اجرام بیرونی منظومه شمسی باقطر 180 کیلومتر که دارای طبیعت دوگانه  سیارکی و دنباله داری است.دوره چرخش آن بدور خورشید50 سال نقطه حضیض مداری در فاصله 8.4 واحد نجومی ونقطه اوج مداری آن در فاصله 18.8 واحد نجومی از خورشید است بنابراین مدار  زحل را قطع می کند وتانزدیکی سیاره اورانوس سفر می کند وهمین موجب ناپایداری مداری آن شده است.اولین سیارک کشف شده از رده سنتوری  می باشد.در سال 1977 توسط Charles Kowal کشف شد ودر آنزمان ویژگیهای یک سیارک داشت ولی فاصله خورشید مرکزی آن در حال کاهش بود تااینکه در سال 1996 به کمترین فاصله از خورشید گذشت وشروع به نمایاندن خواص مانند دنباله دارها  کرد.در سال 1988 شروع به روشنتر شدن کرد که این نشان از شروع فعالیتهای دنباله ای آن داشت.در سالهای بعد گستره ای از ابر آنرا در برگرفته بود وخطوط مربوط به گاز سیانوژن در طیف آن آشکار شد.از این جرم بعنوان جرمی که از کمربند EDGEWORTH-KUIPER فرار کرده وبه سمت نواحی درونی منظومه شمسی آمده  یاد می شود.


برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chiron.html