کد خبر: 5532
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Chi Cygni / /

ستاره ای از گونه میرا از رده طیفی S7 محدوده تغییرات قدر آن از هر ستاره میرای دیگری بیشتر است (محدوده 10) .در زمانی که قدر آن بیشترین است رنگ آن قرمز ودمای آن در حدود 2000 درجه کلوین است.دوره تغییرات آن 407 روزه وکمترین قدر مشاهده شده آن 3.3 وبیشترین قدر مشاهده شده نیز 14.2 بوده است.فاصله آن 228 سال نوری است ووبدلیل داشتن مولکولهایی مانند CO وSiO دارای تابشی قوی در محدوده مادون قرمز طیف است.گازهایی که از سطح آن می گریزند سرد شده و تشکیل سیلیکات  ومولکولهایی می دهند سپس این مواد مقداری از تابش ستاره را جذب کرده ودر طول موج قرمز باز پس می دهند.قطر آن حداکثر ۳۰۰ برابرخورشید ودرخشندگی آن بین ۰.۴ تا ۱۰۰۰۰ برابر خورشید است.