کد خبر: 5522
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Celestial pole

قطب سماوی

/ / / Celestial pole / /

نام هر کدام از دونقطه ای که محل برخورد محور چرخش زمین با کره سماوی است.به نظر می رسد که آسمان حول این دو نقطه می چرخد.از آنجاییکه این دو نقطه به محور چرخشی زمین وابسته هستند مکان آنها بدلیل پدیده  رقص محور ی تغییر می کند. بنابراین با یک دوره 25800 ساله یک دایره با شعاع 23.5 درجه را طی می کنند.البته این تغییرات طی چند صد سال خود را نشان می دهند.در حال حاضر نقطه قطب شمال سماوی در فاصله تقریبی یک در جه از ستاره قطبی ((polarisقراردارد یعنی باید در نظر داشت که قطبی بودن این ستاره موقتی است وطی 10000 سال آینده ستاره دنب در صورت فلکی دجاجه یا ماکیان ستاره قطبی خواهد بود.برای هر ناظر ارتفاع ستاره قطبی برابربا عرض جغرافیایی محلی است. در حال حاضر  قطب جنوب سماوی ستاره روشنی را نشان نمی دهد.