کد خبر: 5504
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Amiriani / /

نام یک آتشفشان فعال روی آیو قمر مشتری با مختصات 27 درجه شمالی و 119 درجه غربی.

دوفرآیند متفاوت برای فعالیت های آتشفشانی آیو در نظر گرفته شده است:

1.      مکانسیم های شبیه زمین

2.      انفجار So2  مایع ناشی از برخورد با سولفور جوشیده.

این آتشفشان در واقع فعال ترین آتشفشان منظومه شمسی از لحاظ جریانات مواد مذاب می باشد.