کد خبر: 5472
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m26 / /

یک خوشه باز فشرده وغنی والبته کم فروغ ستاره ای در صورت فلکی سهم .اندازه آن نسبت به بقیه خوشه های بازکوچک بوده ودر حدود یک چهارم درجه می باشد.چهار ستاره نسبتا" روشن درون آن به چشم می خورد.

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز NGC  6694

15'

5000

8

18  45

-09  24

سپر