کد خبر: 5453
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Brooks comet / /

دنباله داری که در سال 1893 در حالیکه قدر آن 7 بود کشف شد.دم یونی آن یکی از فعالترین  وپیچیده ترین دمهایی بود که تا آن زمان عکسبرداری شده بود.