کد خبر: 5452
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Brorsen Metcalf comet / /

دنباله داری کوتاه دوره که توسط Theodor Brorsen در20 ژولای سال 1847 کشف شد.در نیمه اوت همان سال قدر آن به 6.5 رسید واز آنجاییکه مدت زمان کوتاهی در آسمان ظاهر شده بود پارامترهای مداری آن به خوبی محاسبه نشد.این دنباله دار در سال 1919 برای بار دوم در آسمان ظاهر شده و توسط H.Metcalfمورد بررسی قرار گرفت. با وجود تغییرات مداری به نظر می رسد که این دنباله دار تحت تاثیر نیروی غیر گرانشی  مانند فشار ناشی از جتهای سطحی خود باشد.در حال حاضر دوره چرخش این دنباله دار ۵۴/۷۰سال باشد.