کد خبر: 5440
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / brahe .tycho / /

(1601-1546)ستاره شناس دانمارکی که با وسایلی که قبل از اختراع تلسکوپ در دست داشت به اندازه گیر ی های دقیقی از  سیارات وستارگان پرداخت.یوهان کپلر بکمک همین اندازه گیری ها توانست سه قانون معروف خود را بیان کند.او با تشویق عمویش به کارهای ستاره شناسی علاقه مند شد وبعد از مشاهده بیش بینی های دقیق ستاره شناسان در مورد خورشید گرفتگی سال 1560 بسیار تحت تاثیر قرار گرفت.در چندین دانشگاه به تحصیل در مواردی غیر از ستاره شناسی پرداخت ولی همچنان توجهش به ستاره شناسی بود.در سال 1566 در یک دوئل با یکی از دانشجویان نوک بینی خود را از دست داد ویک قطعه فلزی را جانشین آن کرد.با کمک استادانش به ساخت چندین ابزار ستاره شناسی پراخت وبه مطالعه کتاب المجسط بطلمیوس که تنها مرجع در دست بود مشغول شد.در سال 1563 به رصد مقارنه دو سیاره مشتری و زحل پرداخت ومتوجه اختلاف چند روزه با پیش بینی های محاسبات کپرنیکی شد بهمین دلیل تصمیم گرفت بقیه عمر خود را به بررسی مدارات سیاره ای وموقعیت ستاره ها بپردازد.به دنبال آن کوادرانتی بزرگ ویک رصدخانه شخصی بنا نمود.در سال 1573 ابرنواختری در صورت فلکی ذات الکرسی کشف نمود وهمین موجب شهرت اوشد.پادشاه دانمارک جزیره ای را به اوبخشید واو در آنجا دو رصدخانه بنا نمود وکوادرانتی با طول بازوی 2 متری ساخت.در حالیکه بقیه ستاره شناسان به اندازه گیری های سیاره ای در زمانهای خاص مثل مقارنه بسنده می کردند او به اندازه گیری های دوره ای ومنظم با دقت 30 ثانیه می پرداخت.او اولین ستاره شناسی بود که اثرات جوی  وپدیده شکست نور در موقعیت ظاهری اجرام سماوی را به حساب آورد.به اولین مشاهده علمی از قدر, موقعیت,رنگ وجهت گیری  طول دم دنباله دار بزرگ  سال  1577 پرداخت ومتوجه شد که مدار دنباله دارها باید دارای کشیدگی زیاد و ماوراء مدار ماه باشد  .بااندازه گیری های دقیق موقعیت خورشید  طول سال را با دقت یک ثانیه محاسبه نمود و در سال 1582با کمک این محاسبات  برای درست شدن طول سال ده روز از تاریخ ژولینی کم گردید .اوفهرستی از اطلاعات 777 ستاره را تنظیم نمود.

او طرفدار سیستم کپرنیکی نبود ویک سیستم مخصوص بخود معرفی کرد .در این سیستم  سیارات شناخته شده تا آن روز حول خورشید می چرخیدند وخود خورشید وماه حول زمین ثابت می چرخیدند.این نظریه تا اواسط قرن 17 مقبولیت داشت.مشاهدات او از دنباله دارسال 1577 نادرستی نظریه ارسطویی مبنی بر ثابت بودن سیارات بر یک فلک شیشه ای نشان داد چراکه بر اساس یافته های او دنباله دارها حول سیارات می چرخیدند.دوران طلایی او با روی کار آمدن امپراطور رادولف دوم که کپلر یکی از دستیاران اوبود به اتمام رسید.کپلر بسیاری از محاسبات او را دست کاری نمود وبر اساس اطلاعات دقیقتر جداول رادولفی را در سال 1627 تهیه کرد وسپس به تدوین سه قانون حیاتی خود  با نام قوانین کپلری پرداخت.