کد خبر: 5436
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Bolometric magnitude

قدر بولومتری

/ / / Bolometric magnitude / /

اندازه ای از تابش کلی یک ستاره در تمام طول موجها که براساس همان قدر ستاره ای بیان می شود.

 

واژه مرتبط: نمار رنگ