کد خبر: 5403
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Rotating variable stars / /

ستاره هایی که با چرخش بدور خود ظاهرا" نورشان تغییر می کند.این تغییرات یا ناشی از تغییرات نورانیت سطحی ویا ناشی از شکل غیر کروی ستاره(به ستاره های دوتایی بیضوی مراجعه نمایید) است.تغییرات نورانیت سطحی  یا ناشی وجود لکه های بزرگ تیره در سطح (مانند ستاره های BY  اژدهایی) ویا اثرات مغناطیسی(مانند ستاره های آلفا دو سگان شکاری ویا SX حملی) می باشد.