کد خبر: 5402
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / FK Comae variable stars / FKCOM /

ستاره های متغییر چرخشی از نوع غولهایی زرد یا نارنجی با سرعت چرخشی زیاد از رده های طیفی G  تا K   (اندازه دمایی در حدود خورشید اما کمی بزرگتر)با دوره تناوب تا چند روز ودامنه تغییرات نوری کمتر از نیم قدر.دلیل تغییرات نوری وجود لکه های نورانی نامنظم بر سطحشان می باشد،بنابراین نمی توان آنها را دردسته ستارگان متغییر ذاتی به حساب آورد.ستاره سردسته گروه در صورت فلکی کما یا گیسوان برنیکه قرار دارد.