کد خبر: 5401
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / BY Draconis variable stars / /

گونه ای از ستاره های متغییر چرخشی ازنوع ستاره های کوتوله از رده طیفی G ، K ویا M که دارای تغییرات نوری نیمه منظم بوده ودامنه تغییرات بین چندصدم تا حدود نیم قدر می باشند.دوره تغییرات نوری هم بین چند ساعت تا 120 روز می باشد.دلیل تغییرات وجود لکه های تیره یا روشن بر سطحشان می باشد که با چرخش ستاره حول خود در معرض دید قرار می گیرند یا پنهان می شوند.بعضی از این ستارگان مانند ستاره های UV  قیطسی دارای شراره هستند که در این صورت در هر دو دسته قرار می گیرند.

خود ستاره BY  اژدهایی ستاره ای دوتایی بسیارنزدیک است که هر دو ستاره از نوع کوتوله واز رده طیفی K و Mهستند که دوره چرخش آنها حدود 6 روز وجدایی زاویه اشان 5 صدم واحد نجومی است.ستاره M   دارای شراره هایی است که بطور دوره ای درخشندگی آن بین 2 تا 4 برابر افزایش می یابد.مقداری از تغییرات نوری این ستاره هم ناشی از شکل مداری آن ومقداری هم ناشی از فعالیتهای کروموسفری است.