کد خبر: 5276
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Big bang theory / /

براساس این تئوری جهان از انفجار یک نقطه بوجود آمده است.این تئوری اولین بار براساس مشاهدات ادوین هابل وهمکارانش مبنی بردور شدن همه کهکشانهای آسمان از کهکشان راه شیری  بجز کهکشانهای محلی مطرح شد.

دور شدن کهکشانها با تعیین انتقال به قرمز خطوط طیفی  آنها نتیجه گیری شده است.مشاهدات نشان می دادند که هر چه کهکشانهای دورتر باشند سرعت دور شدن آنها هم بیشتر است.منطقی است که نتیجه گیری کنیم که اگر در زمان به عقب برگردیم در زمانی همه کهکشانها حرکت خود را از یک نقطه شروع کرده باشند.این نقطه یگانه (نقطه تکینگی کیهانی ) نه تنها کهکشانها بلکه ستاره ها٬ گازها وغبارها وحتی تابش الکترومغناطیسی را شامل می شده است.با توجه به این موارد وبا در نظر گرفتن نظریه نسبیت عام ٬دو مدل برای کیهان مطرح شده است.یکی نظریه کیهان ثابت یا پایدار ودیگری تئوری بیگ بنگ.

براساس مدل اول ٬در حالیکه کیهان منبسط می شود مواد٬ بین کهکشانها ودر فضای خالی ایجاد شده ودر مجموع چگالی کیهان وتمام خواص آن ثابت می ماند.این کیهان نه آغاز دارد ونه پایان بطور پیوسته منبسط شده ومواد جدید خلق می شود..براساس مدل دوم جهان از انفجار یک نقطه بوجود آمده است.این مدل بهمراه نظریه نسبیت عام٬ بااین واقعیت که هرچه کهکشانها از هم دورتر باشند با سرعت بیشتری از هم دور می شوند(آن چیزی  که قانون هابل نامیده شده )مطابقت دارند.این مدل پیش بینی می کند که دمای اولیه در زمان انفجار در حد یک میلیارد درجه بوده است .از لحظه آغاز فرآیند آفرینش تا زمانی که به زمان پلانک مشهور است(ده بتوان منفی 43)هیچ رابطه یا فرمول فیزیکی شناخته شده ای وجود ندارد وفقط از این زمان به بعد است که روابط فیزیکی وجود دارند.بعد از عبور از چند مرحله ویژه وکاهش تدریجی دما در زمان ده بتوان منفی 12 چهار نیروی بنیادی شکل گرفته ودر زمان ده بتوان منفی شش هم دما آنقدر پایین آمده تا شرایط برای شکل گیری هسته اتمها فراهم شود.دراین زمان عناصر طبیعی بویژه هلیوم وهیدروژن شکل گرفته اند.بعد از گذشت سیصدهزار سال  از لحظه آفرینش کیهان برای فوتونها شفاف شده وتابش از ماده جداشده است.با انبساط کیهان ماده ٬از تابش زمینه جداشده واتمها تشکیل شده اند.گرانش موجب تغییر چگالی های موضعی شده وستاره ها شکل گرفته اند.براساس این مدل ٬تابش زمینه باید دمای خاصی داشته باشد وبا گذشت زمان کاهش یافته ودر حال حاضر نیز دمای آن 5 درجه کلوین باشد.کشف تابش زمینه توسط  پنزیاس و روبرت ویلسون  وعکسبرداری های ماهواره COBE از نقاط قوت این مدل است.گفتنی است در کنار این موارد تایید کننده  ایراداتی نیز بر آن وارد است. نقطه مقابل بیگ بنگ بیگ کرانچ یا مهرمبش نام دارد.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

                     http://www.hupaa.com/Data/P00349.php

برای دریافت مقاله ای با فرمت pdf  اینجا را کلیک کنید.