کد خبر: 5274
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Beila comet / /

این دنباله دار در سال 1772 توسط  montaigneکشف شد وسپس در سال 1805 توسطpons   دوباره مشاهده شد.در سال 1826 یک افسر ارتش اتریش آنرا مشاهده کرد ومتوجه شد که این دنباله دار همان دنباله داری است که در سال 1805 مشاهده شده است ودنباله دار به نام او ثبت شد.دوره چرخش دنباله دار 6/6 سال  بود ودر چنددوره بعد نیز مشاهده شد تا اینکه در سال 1845 به دو دنباله دار مجزا تبدیل شد .در سال 1846 جدایی دو تکه آن به 240000 کیلومتر رسیده بود .در سال 1852 برای آخرین بار مشاهده شد.در سال 1872 و1885 دو بارش شهابی در مسیر آن رخ داد که مرکز آن در صورت فلکی آندرومدا بود.