کد خبر: 5267
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Catena / /

زنجیره ای از دهانه های ردیفی .چندین مورد از چنین دهانه های ردیفی بر سطح ماه  مریخ آیو  گانیمد و کالیستو  از اقمار مشتری و تریتون قمر نپتون وجود دارند.طول این زنجیره ها به دهها تا صدها کیلومتر وقطر حفره ها به یک تا چند ده کیلومتر می رسد.این دهانه ها اغلب ناشی از برخوردهای شهاب سنگی ردیفی هستندومواردی نیز مانند آنچه در سطح آیو مشاهده می شوند ناشی از فعالیت های آتشفشانی هستند.خروج مواد مذاب سطحی از میان شکاف  صفحات تکتونیکی هم می تواند چنین دهانه هایی تولید کنند.