کد خبر: 5232
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / F stars / /

در ستارگان این رده طیف دارای خطوط هیدروژنی البته ضعیفتر از خطوط هیدروژنی در ستار گان رده A  بوده وخطوط فلزات خنثی مانند آهن وکرومیم شروع به خود نمایی می کنند.خطوط H  و K  مربوط به کلسیم در آنها وجود دارد.بطور کلی شدت خطوط اتمهای خنثی نسبت به اتمهای یونیده در این ستارگان کمتر است.

رنگ آنها زرد -سفید ودمای آنها بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ درجه است.از ستارگان رده A سرد تر واز ستارگان رده G  گرمتر هستند.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی