کد خبر: 5230
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / T Associations / /

انجمنهای ستاره ای T  هم شامل ستاره های کوتوله قرمز(سرد تر نسبت به انجمنهای OB  )بوده والبته نور بعضی از آنها نیز تغییرات نامنظمی را نشان می دهد.

این انجمن که با نام انجمنهای ستاره ای تی ثوری هم شناخته می شوند شامل تعدادی ستاره نوع تی ثوری بعلاوه ابری از مواد بین ستاره ای است که از آن بوجود آمده اند.مشخصه بارز آنها تغییرات نامنظم نوری،درخشندگی کم و داشتن خطوط نشری هیدروژن آلفا است.ستاره ایی با جرم متوسط و تازه شکل گرفته اند که هنوز در مرحله تولید انرژی از انقباض گرانشی بسر می برند.حرکت ناچیز این ستارگان نسبت به سحابیهای اطراف نشان می دهد که ستاره هایی گذرا از مقابل سحابی نیستند بلکه خود درون آنها قرار دارند.این انجمنها در مکانهایی که دارای ستارگان رده طیفی O  وB می باشند  بیشتر به چشم می خورند.

واژه مرتبط: انجمنهای ستاره ای OB

صورت فلکی دجاجه 5 عدد وصورتهای جبار وثور هرکدام دربرگیرنده 4 انجمن هستند.غنی ترین آنها یعنی Ori T2  دارای 400 عضو بوده .دارای اندازه 50 تا 90 سال نوری بوده ،در فاصله 1300 سال نوری و اطراف ستاره متغییر T  جباری قرار دارد.