کد خبر: 5216
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Apparent Solar Time / /

زمان محلی که براساس مکان خورشید در آسمان بوده و همان ساعتی است که ساعتهای آفتابی نشان می‌دهند. طول یک روز خورشیدی که بر اساس دو عبور متوالی خورشید از نصف‌النهار سماوی و دو ارتفاع بیشینه خورشید از افق اندازه گیری می شود ثابت نیست و تغییرات آن طی یکسال به 16 دقیقه می رسد. دلیل این تغییرات بیضوی بودن مدار زمین و حرکت ظاهری خورشید در دایره البروج ونه استوای سماوی است. زمانی که ساعتهای رسمی نشان می دهند براساس وجود یک خورشید فرضی است که با سرعت متوسط در آسمان حرکت می کند. تفاوت این زمان با زمانی که ساعتهای آفتابی نشان می دهند معادله زمان نام دارد.