کد خبر: 5211
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

perihelion

حضیض

آپوآپسیس / / / perihelion / Apoapsis / Perigee

نقطه ای  درمدار بیضوی یک جسم که با جسم مرکزی کمترین فاصله دارد.

؛نقطه ای که دارای بیشترین فاصله می باشد هم نقطه اوج نامیده می شود.