کد خبر: 5190
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Calypso / /

یک قمر کوچک زحل که در سال 1980 توسط Dan Pascu وچند نفر دیگر از روی عکسهای ویجر کشف شده است.ابعاد آن 30*16*16 کیلومتر  ودر فاصله متوسط 294700 کیلومتراز سطح سیاره بدور آن می چرخد.مدار این قمر با مدار قمرهای تتیس و تلستو مشترک است.مدار آنها دایروی  ودر نزدیکی نقاط لاگرانژی L4 وL5 مدار مشتری قرار دارند.