کد خبر: 5169
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Argo Navis / /

یک صورت فلکی کهن جنوبی،‌ جزء 48 صورت فلکی بطلیموسی که Lacaille آنرا در قرن هیجدهم به سه صورت فلکی کشتیدم  بادبانقطب نما تجزیه کرد. آلفا و بتای آن به کشتیدم، گاما و دلتا به بادبان و زتا به قطب نما رسید. بقیه ستارگان آن نیز بین سه صورت فلکی نامبرده تقسیم شدند. آرگو نام کشتی جیسون و آرگونادها است.