کد خبر: 5091
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Diffraction

پراش نور

/ / / Diffraction / /

پدیده ای که نور در عبور از شکافی باریک یا سوراخی خرد از خود بروز می دهدو در نتیجه ی آن نوارهای تاریک و روشن متناوب به وجود می آید.  

پدیده پراش نور دارای نقش تعیین کننده ای در توان بزرگنمایی تئوری تلسکوپها می باشد 

منبع: 

www.arzosama.com