کد خبر: 5036
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Fast telescope / /

تلسکوپهایی که نسبت کانونی آنها کمتر 6 باشد برای عکاسی نجومی مناسب بوده وبا نام تلسکوپهای سریع شناخته می شوند.عکاسی از اجرام کم نور آسمان با این تلسکوپها نسبت به تلسکوپهایی که نسبت کانونی آنها بیشتر از 6 باشد به زمان کمتری احتیاج دارد. فرض کنید تلسکوپی با نسبت کانونی 5 دارید.این تلسکوپ در مقایسه با یک تلسکوپ با کیفیت یکسان والبته نسبت کانونی 10 به چهار برابر زمان کمتر برای عکاسی از یک جرم نیاز دارد.به همین دلیل به چنین تلسکوپی سریع گفته می شود.توجه نمایید از لحاظ رصد با چشم این دو تلسکوپ تفاوتی ندارند.