کد خبر: 5035
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Astrometry / /

علم و روش اندازه گیری مکان و سرعت دقیق اجرام سماوی در کره آسمان.این مکان توسط پارامترهایی مانند بعد ومیل ستاره ای بیان می شود.با توجه به جابجایی بسیار اندک نقطه اعتدال بهاری با گذشت زمان ،مبنای زمان هم در باید در نظر گرفته شود.