کد خبر: 5034
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Diagonal

چپقی

/ / / Diagonal / /

قسمتی از انتهای خروجی تلسکوپ که نور از آن خارج می شود و بصورت دو لوله کوچک عمود بر هم بوده یکی از لوله ها محل قرار گرفتن عدسی چشمی ودیگر متصل کننده چپقی به انتهای لوله تلسکوپ است.این ترکیب با نام چپقی 90 درجه شناخته می شود و اگر زاویه بین دو لوله 45 درجه باشد با نام چپقی 45 درجه شناخته می شود.