کد خبر: 5031
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / GO TO / /

تلسکوپهایی که سیستم استقرار آنها دارای سیستم کامپیوتری بوده وبا ارائه فرمان می توان به آن دستور داد که تلسکوپ چه نقطه ای از آسمان را نشان بدهد.حافظه این سیستمها دارای تعداد بسیار زیادی جرم آسمانی شامل سیارات وستارگان مختلف می باشد. با کمک تلسکوپهای مجهز به سیستم گوتو در یک شب رصدی می توان تعداد بیشتری جرم را مشاهده نمود.برای استفاده از این سیستم باید ابتدا سمت گیری استقرار تلسکوپ با دقت انجام شده باشد.داشتن طول وعرض جغرافیایی محل رصد برای استفاده از این سیستم الزامی است.