صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)

پرنده بهشتی / / / apus / bird of paradise / Aps