صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله)

امراﺓالمسلسله / شاهزاده / آندرومدا / Andromeda / And /