صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر)

دب اکبر / هفت برادران / / ursa major / big dipper / Uma