آتشفشان ها در فضا

روش مقایسه از مشخصات اختر شناسی جدید است برای مطالعه قوانین حاکم بر تکامل و ساختمان یک جسم