قبرستان تپه برفی در منظومه جوزا

سحابی تریفیه شبیه به یک دسته گل شقایق است سحابی روزت ,بافت ظریف یک گل رز چینی را دارد اما به نظر