ستاره دنباله دار

هر ستاره دنباله دار, هسته ای متشکل از یخ و غبار موسوم به گلوله برفی کثیف دارد که پهنای آن حدود ۲۰ کیلومتر ۱۲