صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Solar mass
شناسه خبر : 59931396/02/18 -

جرم خورشید

/ / / Solar mass / /

 جرم خورشید برابر با ۹۸۹۱/۱ میلیارد میلیارد میلیون کیلوگرم می باشد.این جرم ۳۳۲۹۵۰ برابر جرم زمین می باشد. برای بیان جرم سایر ستارگان و جرم کهکشانها از این واحد استفاده می شود.جرم ستارگان دارای ارتباط بسیار مهمی با چگونگی تحول می باشد.