صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Metallic hydrogen
شناسه خبر : 58791396/02/18 -

هیدروژن فلزی

/ / / Metallic hydrogen / /

وقتی مولکولهای هیدروژن تحت فشار زیاد باشد مولکولها از هم می گسلند .در این حالت اتمی جدید الکترونها آزاد شده وآزادانه حرکت می کنند وبه هیدروژن خواصی فلز مانند می دهند.فشار لازم برای این حالت به دما بستگی دارد اما آزمایشهای ضربه ای مقدار فشار لازم را دردمای 3000 درجه کلوین برابر با 140 گیگاپاسکال نشان می دهد.