صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Sunspot
شناسه خبر : 57751396/02/18 -

لکه خورشیدی

کلف / / / Sunspot / /

  

لکه های کوچک تیره ای که گهگاهی بر قرص خورشید ظاهر می شوند دلیل تیره بودن آنها این است که دمای آنها از مناطق کناری در حدود ۱۰۰۰-۸۰۰ درجه سرد تر است.لکه ها با خطوط مغناطیسی در ارتباط هستند طی دوره ۱۱ ساله تعداد لکه ها کم و زیاد می شود.در زمانیکه فعالیت خورشید بیشتر باشد تعداد واندازه لکه ها بیشتر وبزرگتر است.

درسایت زیر اطلاعات مفیدی درباره لکه های خورشیدی وجود دارد:

http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml